Stortingsvalget 2021

Stortingsvalget 2021

LO i Nord-Rogaland skal vær en tydelig og klar stemme på vegne av våre fagforeninger i nord-fylket. Gjennom innspill og tilbakemeldinger har vi utarbeidet tre hovedkrav til stortingsvalget. Arbeid - Velferd - Næring

Arbeid

Faste og hele stillinger skal være fundamentet i arbeidslivet vårt. Dette må sikres gjennom å styrke lovverket og den offentlige arbeidsformidlingen. Bemanningsbyråer må avvikles og økt tilsyn med strengere straffer mot a-krim må på plass. Seriøsitetsmodeller for offentlige oppdrag må innføres nasjonalt.

Velferd

Velferden skal være i offentlig regi og profittfri. Fellesskolen må styrkes og privatisering av offentlige tilbud reverseres. Dette gjelder alle sektorer innenfor velferdsstaten. Ideelle organisasjoner uten profittmotiv tillates. Skattekutt til landes rikeste må erstattes av en rettferdig omfordeling som øker kjøpekraften til de som trenger det mest. Vi må sikre gode tjenester, og like muligheter for alle uavhengig av inntekt og bosted.

Næring

Næringspolitikken må brukes aktivt til å videreutvikle eksisterende og skape nye arbeidsplasser. Petroleumsindustrien må sikres forutsigbarhet og rammevilkår, samtidig som vi aktivt legger til rette for å utvikle nye industrier. Fellesskapets ressurser må utnyttes slik at de kommer felleskapet til gode. Kraftproduksjon og overføring må generere inntekter, kompetanseutvikling og arbeidsplasser. Staten og det offentlige må i større grad delta i nye næringer.

12.03.2021 08:30